”Foreningen Trosterudvillaen”

Dr. Dedichensvei 28, 0675 Oslo

www.trosterudvillaen.no

Styrets årsberetning for 2019

 

Styrets sammensetning

Foreningen Trosterudvillaen avholdt torsdag 26. april 2019 kl. 1900 sitt årsmøte i  Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28(24). Det nye styret fikk følgende sammensetning: Oddveig Bakke, leder, Owe Sørum, nestleder, øvrige styremedlemmer: Christine Wium, Torill Skjeggedal og Berit Berglund, varamedlemmer: Oddvar Mella, Roar Lüthcke og Eva Osnes. Det er avholdt 8 styremøter i 2019.

Grupper under styret  

I styreperioden har styret hatt følgende arbeidsgrupper:

Vedlikehold med følgende medlemmer: Owe Sørum, leder, Oddvar Mella, Roar Lüthcke.

Inventar med følgende medlemmer: Eva Osnes, leder, Torill Svendsen, Hildegun Smeby, Randi Lüthcke, Christine Wium, Grete Hoff, Anne-Karine Dedichen Halvorsen, Berit Berglund  og Oddveig Bakke.

Hagegruppe følgende medlemmer: Inger Marit Hagemoen, Aimée og Ørnulf Fremming, Åse Aulstad og Oddveig Bakke.

Arrangementsgruppe med følgende medlemmer: Anne Marie Halse, Jens Olav Sporastøyl, Oddveig Bakke, Peter Torjesen, Hildegunn Smeby, Tor Smeby, Grete Hoff, Arve Hoff,  

Brit Løken, Per Kr. Løken, Kari Rud, Oddvar Mella, Eva Osnes, Geir Osnes, Anne Karine D.

Halvorsen, Christine Wium, Per Wium, Berit Ilaug, Jarl Ilaug, Astrid Abelvik, Tor-Gunnar

Abelvik, Inger Rundhovde, Lise Christiansen, Jon Martin Christiansen.

Trosterudvillaen og vedlikehold

Trosterudvillaen står på Byantikvarens gule liste. Dette medfører at alt vedlikehold som foretas, må skje i samråd med Oslo kommune / Kulturetaten.

Foreningen Trosterudvillaens leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten  

I 2017 fikk vi ny leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten.  Den omhandler 1. etasje og kjeller. Denne avtalen løper fram til 31.12.2021 med obsjon på nye 5 år. Kulturetaten disponerer selv 2. etasje.

Kulturetatens vedlikehold og innvesteringer i Trosterudvillaen i 2019

Kulturetaten har ikke investert noe i Trosterudvillaen i 2019. De har imidlertid hele året arbeidet med å forberede utfasing av oljefyren i Trosterudvillaen. Vi hadde trodd at dette arbeidet skulle være sluttført 01.01.2020 da den gamle oljefyren skulle slås av. Så har ikke skjedd. Dette arbeidet vil foregå i 2020 og vil selvfølgelig føre til ekstra arbeid ved utleie av villaen. Alle radiatorer og rør inne i villaen skal skiftes ut. Oljefyr skal erstattes med jordvarme.  Ekstra strøm må også føres til villaen. Dette vil medføre mye gravearbeide ute.

Trosterudvillaen, oppussing og innkjøp

På grunn av varsel om utfasing av oljefyren, har vi lagt planlagt oppussing og innkjøp på is i 2019. Dette har medført et stort overskudd i 2019 på kr. 101.448,00. Så snart anlegget med utfasingen er sluttført, vil vi sette i gang med både innkjøp og oppussing.

 

Trådløst nett i Trosterudvillaen

I 2019 er det gamle kobbernettet skiftet ut meg fiber. Nå ligger alt klart for 5G.

Oppfølging av vedtak på årsmøtet i 2019, støydemping  i spisestuen.

På årsmøtet i 2019 ble styret pålagt å få støydemping i spisestuen.  Styret har høsten 2019 arbeidet med denne saken. Vi har hatt kontakt med Norsk Akustikksenter AS. Det har vært viktig for oss at noe av dette arbeidet har kunnet gjøres på dugnad. Vårt forslag til vårt arbeid med denne støydempingen er sendt Kulturetaten.  Vi har enda ikke fått svar på denne henvendelsen. Styret har bestemt å utsette videre arbeid med denne saken til arbeidet med utfasingen av oljefyren er avsluttet.  

Dugnadsarbeide  av medlemmer

Også i 2019 har medlemmer utført mange dugnadstimer  i Trosterudvillaen.Veranda er vasket og vinduer er pusset. Forefallende vedlikehold et utført. Revisor  utfører sitt arbeid som dugnad for foreningen. Leder gjør også en betydelig dugnadsinnsats. Hagegruppa, innventargruppe og vedlikeholdsgruppa må også nevnes. Ca 1920  dugnadstimer er utført i 2019.  En stor takk til alle som hjelper til med dugnadsarbeid for Trosterudvillaen.

Husvertfunksjonen

I 2019 har vi fordelt arbeidet med husvertfunksjonen mellom  våre medlemmer og andre: Britt Irene Nicolaysen, Eva Osnes, Hildegunn Smeby, Randi Lüthcke og Torill Pettersen. Arbeidet er fordelt mellom disse med en måned hver pr. semester. Arbeidet er honorert med

  1. 2.000,00 pr. måned for den som har ansvaret den enkelte måned. Husverttelefonen er 90281166. I tillegg har Torill Skjeggedal ansvar for kontrakter, Christine Wium har ansvar for medlemsarkiv og fakturering av kontingent, Oddveig Bakke har ansvar for faktura ved utleie mm.

Utleie av selskapslokalene til medlemmer på særskilte vilkår

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av ildsjeler i medlemsmassen. Den eneste måten vi kan påskjønne deres innsats er medlemsfest til redusert pris og eventuell leie av selskapslokalene til sterkt redusert pris. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle.

Medlemsfest / hyggekveld

I 2019 ble medlemsfesten arrangert fredag 1. november. Festen åpnet med intimkonsert med «Hverdagskara». Deretter ble det servert tapas/koldtbord og drikke.

Hagen rundt Trosterudvillaen

Skulpturer :

Siden høsten 2008 er skulpturer blitt satt ut i hagen av Norsk billedhuggerforening.

Disse skiftes jevnlig ut, og Foreningen Trosterudvillaen har fått mange positive reaksjoner på dette fra både leietakere og nærmiljø.

Bruk:

Hagen rundt Trosterudvillaen er flittig brukt av nærmiljøet. Barn fra barnehagene rundt villaen er stadig på besøk med sekk og niste. Skoleklasser besøker også hagen. Det gjør også områdets befolkning.

Beplantning:

Foreningen Trosterudvillaen leier bare villaen. I våre vedtekter er det imidlertid nedfelt at foreningen skal påse at huset og hageanlegget blir ivaretatt på en god måte.

Helt siden 2015 har en hagegruppe vært i sving. Hvert år lukes det og plantes i bedene.

Hjertelig takk til hagegruppa for arbeid og stor entusiasme.  

Spir Oslo

Det er Spir Oslo, tidligere KAREA Oslo KF, Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, som har ansvaret for vedlikehold av hageanlegget rundt Trosterudvillaen. Det er også Spir Oslo som brøyter og strør veien til Trosterudvillaen.  

Medlemsverving

Vi har et ganske stabilt medlemstall i foreningen. Følgende grupper er medlemmer: 27 bedrifter og borettslag, 39 familier, 196 enkeltmedlemmer. Den største medlemsgruppa kommer fra nærmiljøet. Det er enkeltmedlemmer, velforeninger og borettslag mfl. De fleste skolene rundt oss er også medlemmer. Vi er veldig fornøyd med at nærmiljøet støtter opp om vårt arbeid med Trosterudvillaen.

Kontingent

I de 13 årene som Foreningen Trosterudvillaen har eksistert, har kontingenten vært uendret.  For enkeltmedlemmer er kontingenten kr. 300,00, for familiemedlemskap og medlemskap for foreninger og borettslag er kontingenten kr. 500,00 pr. år.

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av denne kontingenten. Den gjør at vi blant annet kan ha spesielle arrangementer for medlemmene.

Informasjonsvirksomhet

Foreningen Trosterudvillaen har nettside med adresse: www.trosterudvillaen.no.  Generell informasjon om foreningen, nyttig informasjon til leietakere og annonsering av viktige aktiviteter i villaen blir lagt ut på hjemmesiden.  Ellers er arrangementer i Trosterudvillaen blitt godt annonsert og omtalt  i Akers Avis Groruddalen og ved plakater i nærområdet. Vi sender også mail til våre medlemmer om alle arrangementer i Trosterudvillaen.   

Kulturaktiviteter i Trosterudvillaen i 2019 med støtte fra Bydel Alna

Foreningen Trosterudvillaen ble for 2019 tildelt kr. 25.000,00 til kulturelle arrangementer i Trosterudvillaen og i hageanlegget rundt villaen. Beløpet er brukt til å arrangere 5 kulturkvelder. Uten støtten fra Bydel Alna hadde vi ikke kunnet arrangere alle disse kulturkveldene. Foreningen Trosterudvillaen er svært tilfreds med kulturaktivitetene i Trosterudvillaen i 2019. På kulturkveldene har det vært stort fremmøte. Villaen har vært fullsatt. 

Tildelt beløp fra bydelen er brukt til følgende kulturarrangementer:

Tirsdag 22. januar 2019: Pianist og professor ved Norges musikkhøgskole, Håvard Gimse, besøkte Trosterudvillaen med sitt Musikk-kåseri om Edvard Grieg. Dette arrangementet var et samarbeide med Bryn Rotary Klubb.

Søndag 13. oktober 2019: Giert Werring kom med sin dukketeaterforestilling:

« Baldrian og musa» til Trosterudvillaen.

Onsdag 13. november: Allsangaften med Kari Mette Rud, sang, Rune Johansen, gitar, Frank Johansen, lyd.

Tirsdag 21. november 2019:

Pianist og forteller Sara Aimée Smiseth, tippoldebarn av grunnleggeren av sykehuset, fremførte i ord og toner sitt konsertkåseri om en av musikkhistoriens mest særegne skikkelse, Clara Schumann

Tirsdag 3. desember 2019: Julekonsert i Haugerud kirke med St. Hallvard-guttene.

Dette arrangementet var et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen, Bryn Rotary Klubb og Østre Aker og Haugerud menighet.

Andre aktiviteter i Trosterudvillaen

I tillegg til ovennevnte arrangementer vil vi også nevne Foreningen Trosterudvillaens deltakelse i følgende arrangementer:

Søndag 1. september 2019: Haugerud/Trosteruddagen med stort arrangement i Trosterudvillaen og hagen rundt. Mange mennesker, store og små, med forskjellig etnisitet fylte opp hagen og villaen.

Torsdag 12. september 2019: Romansekonsert med Silje Vatne Heggem, mezzosopran, Mari Johanne Müller, sopran, Sara Aimëe Smiseth, klaver.

Lørdag 23. og søndag 24. november 2019: Julemarked og maleriutstilling.

Mandag 9. desember 2019: Julekonsert i Trosterudvillaen med Silje Vatne Heggem, og Sara Aimëe Smiseth.

Foreningen Trosterudvillaen er på bakgrunn av ovennevnte, svært fornøyd med den store kulturelle aktiviteten som har vært i Trosterudvillaen og hagen rundt i 2019. Trosterudvillaen er virkelig blitt en kulturell og sosial møteplass for byen og for bydelen.

Arrangementer til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet i Trosterudvillaen med støtte fra Bydel Alna til subsidiering av utleie

Foreningen Trosterudvillaen er for 2019 tildelt kr. 25.000,00 i tilskudd til subsidiering av lokalleie i Trosterudvillaen. Beløpet er brukt til subsidiering av leie for følgende:

Tyrkisk venneforening:

Dette er 8-10 damer på ca. 40 – 50 – 60 år. De har bodd på Trosterud/Haugerudområdet i ca. 40 år. De møtes annen hver tirsdag   ettermiddag til sosialt samvær.

Quindeklubben:

Dette er 12 damer som møtes første onsdag i måneden. Disse kvinnene har sitt utspring i Husmorlaget på Trosterud og de har holdt sammen i ca 40 år.

Haugerud og Trosterud vel:

Haugerud og Trosterud vel har leid Trosterudvillaen 1 gang til årsmøte i 2019.

Østensjø Rotary Klubb:

Østensjø Rotary Klubb har leid Trosterudvillaen 1 gang til sommermøte i 2019.

Bryn Rotary Klubb:

Bryn Rotary Klubb har leid Trosterudvillaen 1 gang i 2019 til høstmøte.

Dr. Dedichens grønne torg v/ Greg Mc Carten

Dr. Dedichens grønne torg har leid Trosterudvillaen en gang til møte i 2019.

Alna SV

Alna SV har leid Trosterudvillaen en gang til sommermøte i 2019.

Alna Venstre

Alna Venstre har leid Trosterudvillaen en gang til møte i 2019.

Østre Aker og Haugerud menighet, v/ Carsten Schuerhoff.  

Prestene i Østre Aker og Haugerud menighet har leid en gang til stabsmøte  i 2019.

Sameie Lutvanntoppen 1

Lutvannstoppen sameie 1 har avholdt et beboermøte i Trosterudvillaen i 2019.

Øvre Haukåsen Velforening

Øvre Haukåsen Velforening har avholdt et styremøte i Trosterudvillaen i 2019.

Alna Barnevernstjeneste, fagdag for fosterforeldre.

Alna Barnevernstjeneste har arrangert to fagdager for fosterforeldre i Trosterudvillaen i 2019.

Nav Alna

Nav Alna har leid Trosterudvillaen en gang i 2019 til førjulsarrangement for svakstilte klienter.

TV- aksjonen 2019   

Søndag 20. oktober fikk innsamlingsgruppa for Trosterud/Haugerud leie Trosterudvillaen.

Konserter i Trosterudvillaen

Pianist Sara Aimée Smiseth, tippolderbarn til Henrik Arnold Thauwlov Dedichen, ung kunstner i nærmiljøet, har leid Trosterudvillaen som konsertlokale to ganger i 2019.

Kurs i Trosterudvillaen

Per Lindstrøm, leietaker i 2. etasje i Trosterudvillaen, har leid villaen til kurs en gang i 2019.

«Pustehullet» holder kurs i Trosterudvillaen

Damegruppa «Pustehullet» har holdt kurs i Trosterudvillaen en gang i 2019.

 

 Miljøtiltak støttet av Bydel Alna

Foreningen Trosterudvillaen fikk i 2019 kr. 10.000,00 bra Bydel Alna til støtte til miljøtiltak i/ved Trosterudvillaen. En forutsetning for denne støtten var at foreningen bevilget tilsvarende beløp. Disse midlene er brukt til innkjøp av parkbenker og bord i hagen rundt villaen. Grillrist er også blitt reparert.

Samarbeide med andre organisasjoner

Også i 2019 har foreningen Trosterudvillaen samarbeidet med Bryn Rotary Klubb om flere kulturkvelder i villaen og Familiearrangementet søndag 1. september i villaen og hagen rundt i forbindelse med Haugerud/Trosterud-dagene. Vi har også i flere år samarbeidet med Haugerud og Trosterud Vel om dette arrangementet. Foreningen Trosterudvillaen har deltatt aktivt i arbeidet knyttet til «Områdeløft Trosterud/Haugerud» og i Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud som består av de fleste Borettslag og foreninger i området. Foreningen Trosterudvillaen har deltatt aktivt i den lokale arbeidgruppen, som vant fram med sin løsning, i forbindelse med Oslo kommunes utbyggingsplaner for Haugerud og Trosterud (Planprogrammet, i regi av PBE, EBY og BAL). Nå ser vi fram til å bidra i Bydel Alnas «Områdeløft», hvor Asplan Viak skal utarbeide planer (planprogram) for den kommende «Trosterud-parken» inkludert «Dedichen-parken». Dette forventes påbegynt tidlig vinteren 2020.Vi har nå også startet samarbeide med Østre Aker og Haugerud menighet.  Til sist må nevnes samarbeide med Kunstnerkollektivet på låven på Trosterud. Styret anser dette mangfoldige samarbeidet som svært viktig for foreningens virksomhet.  

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje

Etter hvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor etterspørsel om leie. Det er leid ut til 3 navnedager/barnedåper, 10 konfirmasjoner, 7 bryllup, 3 minnestunder, 16 jubileer; 30/40/50/60/70/75/80-års-lag og 3 dr.gradsmiddager. Det har vært arrangert 51 kurs/møter. I tillegg har det vært arrangert 20 familiesammenkomster / middager / sommeravslutninger / juleavslutninger og andre selskap. Ellers har det vært 7

kulturkvelder/konserter/utstillinger.  Til sist må nevnes at det har vært 3 filminnspillinger i villaen.

Økonomisk støtte fra bydelen, nærmiljø og andre

Bydel Alna har i 2019 bevilget kr. 60.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen. Øvre Haukåsen Velforening har bevilget kr. 4.000,00,  Fagerholt Borettslag har bevilget kr. 3.000,00, Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga har bevilget kr. 5.000,00, St. Hansfjellet Borettslag har bevilget kr. 2.000,00. Støtten fra bydelen er øremerket kulturarrangementer og subsidiering av leie for foreninger samt subsidiering av utgifter til miljøtiltak.  Støtten fra de andre er satt i fond.

I 2015 brukte vi av dette fondet til å lyssette villaen.  I 2017 ble innskudd fra dette fondet brukt til innkjøp av konsertpiano og moppevaskemaskin. I 2018 ble ingen midler fra fondet brukt. I 2019 ble parkbenker og bord kjøpt inn. Rist på grill ble også reparert.

 Grasrotandelordningen 

Foreningen Trosterudvillaen er registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene. På den måten kan foreningen nyttiggjøre seg av Grasrotandelen. Det betyr at alle som tipper, spiller Lotto eller andre av Norsk Tippings spill, kan støtte oss ved å donere fem prosent av innsatsen direkte til Foreningen Trosterudvillaen. Det går ikke ut over deres eventuelle gevinst. Det eneste som kreves er at en har spillkort og registrerer hos kommisjonæren at Foreningen Trosterudvillaen skal være den foreningen en ønsker å støtte. Vårt organisasjonsnummer er 989 990 969.

Ved å gå inn på www.brreg.no på internett vil en finne alle opplysninger om Foreningen Trosterudvillaen og vår registrering i Frivillighetsregisteret. I 2019 har vi fått utbetalt

24.410,00 i grasrotandel.

  

Økonomi 

2019 har vært Foreningen Trosterudvillaens trettende fulle driftsår, og vi har følgelig godt  grunnlag for å vurdere hvilke driftsinntekter og driftskostnader det er rimelig å regne med i fremtiden. På inntektssiden må vi si oss fornøyd med 2019. Vi har stabilt medlemstall. Det har vært god utnyttelse av utleien i 1.etasje. Også på hverdager leies nå villaen ut. Oslo kommune, Kulturetaten overtok 2. etasje i 2017. Vi har derfor nå ikke tilgang til leieinntekter for denne etasjen. Inntekten fra medlemskontingenten er fortsatt en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg økonomi.

Det er også viktig med støtten vi får fra Bydel Alna. I 2019 har den vært på kr. 60.000,00. Denne er øremerket honorar til kulturarrangementer, subsidiering av leie til foreninger mm og miljøtiltak.

Vi må også nevne støtte fra mange av borettslagene i området og Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga. Denne støtten settes i fond og gjør at vi kan gjøre større investeringer. I 2015 ble denne støtten brukt til lyssetting av Trosterudvillaen. I 2017 ble konsertpiano og moppevaskemaskin kjøpt inn. I 2018 ble ingen midler fra fondet brukt da vi planla store  investeringer i 2019. I 2019 ble bord og benker i hagen kjøpt inn for fondets midler. På kostnadssiden er de store utgiftene husleie til Oslo kommune, strøm og fyringsutgifter, alarmkostnader. Resultatet 31.12.2019 viser et driftsoverskudd på kr.101.448,00. Dette skyldes at store investeringer i 2019 ble utsatt i påvente av at Oslo kommune, Kulturetaten skulle bli ferdig med arbeidet med utfasing av oljefyren. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 viser en saldo på kr. 260.015,00. Med tanke på ønskelige og nødvendige fremtidige utbedringer av villaen, er det behov for overskudd i fremtiden. Alternativt må man søke om tilskudd/gaver fra organisasjoner eller andre kilder for å kunne oppfylle disse ønskene.

Takket være tidlige innbetalinger av kontingent og leiebeløp, har likviditeten gjennom hele året vært god.

 

Oslo 11. februar 2020

På vegne av Foreningen Trosterudvillaen:

 

Oddveig Bakke             Owe Sørum        Christine Wium      Torill Skjeggedal     
Leder                       Nestleder            Styremedlem          Styremedlem

Berit Berglund               Eva Osnes            Oddvar Mella        Roar Lüthcke,
Styremedlem                 Varamedlem        Varamedlem          Varamedlem