Styrets årsberetning for 2016

Styrets sammensetning

Foreningen Trosterudvillaen avholdt torsdag 28. april 2016 kl. 1900 sitt årsmøte i  Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28(24). Det nye styret fikk følgende sammensetning: Oddveig Bakke, leder, Owe Sørum, nestleder, Christine Wium, sekretær, øvrige styremedlemmer: Torill Skjeggedal og Berit Berglund. Varamedlemmer ble: Bernt Holøien, Roar Lüthcke og Eva Osnes. Det er avholdt 10 styremøter i 2016.

 

Grupper under styret 

I styreperioden har styret hatt følgende arbeidsgrupper:

Vedlikehold med følgende medlemmer: Owe Sørum, Bernt Holøien, Roar Lüthcke.

Inventar med følgende medlemmer: Eva Osnes, leder, Torill Svendsen, Hildegun Smeby, Randi Lüthcke, Christine Wium, Grete Hoff, Anne-Karine Dedichen Halvorsen, Berit Berglund  og Oddveig Bakke.

Hagegruppe med følgende medlemmer: Inger Marit Hagemoen, Aimée Fremming, Pauline Tønnesland og Oddveig Bakke.

 

Trosterudvillaen og vedlikehold

Den 20. september 1901 ble Dr. Dedichens Privatasyl åpnet, og Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen flyttet inn i Trosterudvillaen med frue Antoinette Nyblin og tre barn. Det var arkitekt Victor Nordan som tegnet både villaen og sykehuset. Trosterudvillaen står på Byantikvarens gule liste. Dette medfører at alt vedlikehold som foretas, må skje i samråd med Kulturetaten.

 

Foreningen Trosterudvillaens leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten

Da Foreningen Trosterudvillaen startet opp i 2006, fikk de en leieavtale på Trosterudvillaen med Oslo kommune på fem år som utløp 31.09.2011. Oslo kommune, Kulturetaten, forlenget så denne leieavtalen med kun et år fram til 31.09.2012. Ved de neste forhandlingene ble leiavtalen forlenger med 2 år fram til 31.12.2014. Kulturetaten øket da også husleien med 40% fra 01.10.2012. Vår siste leieavtale, også denne gang, på 2 år, gikk ut 31.12.2016.

Innen 31.12.2016 er ingen ny avtale på plass. Vi har i hele år prøvd å komme til forhandlingsbordet med Kulturetaten. Det har vært svært vanskelig.

 

Dugnadsarbeid  av medlemmer

Også i 2016 har medlemmer utført mange dugnadstimer  i Trosterudvillaen. Veranda er vasket og vinduer er pusset innvendig og utvendig. Forefallende vedlikehold et utført. Økonomiansvarlig og revisor utfører sitt arbeid som dugnad for foreningen. I tillegg må nevnes arbeid med medlems-arkivet, nettside og kontrakter ved utleie. Leder gjør også en betydelig dugnadsinnsats. Til sist må vi nevne hagegruppa som har spadd opp bedd, lukt  ugress, plantet blomster og satt ned løk. Ca 1900  dugnadstimer er utført i 2016.  En stor takk til alle som hjelper til med dugnadsarbeid for Trosterudvillaen.

 

Husvert-funksjonen

I 2016 har vi fordelt arbeidet med husvert-funksjonen mellom 7 av våre medlemmer: Britt Irene Nicolaysen, Eva Osnes, Hildegunn Smeby og Randi Lüthcke. Arbeidet er fordelt mellom disse med en måned hver pr. semester.  Arbeidet er honorert med kr 2.000,00 pr. måned for den som har ansvaret den enkelte måned. Husvert-telefonen er 90281166. I tillegg har Torill Skjeggedal ansvar for kontrakter og Christine Wium har ansvar for medlems-arkiv og fakturering av kontingent. Oddveig Bakke har ansvar for faktura ved utleie m.m.

 

Utleie av selskapslokalene til medlemmer på særskilte vilkår

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av ildsjeler i medlemsmassen. Den eneste måten vi kan påskjønne deres innsats på, er medlems-fest til redusert pris og eventuell leie av selskapslokalene til sterkt redusert pris. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle. I 2016 ble ingen medlems-fest avholdt på grunn av usikkerheten med leieavtalen med kulturetaten. Styret hadde  ikke overskudd til å arrangere 10 årsjubileet. Det er utsatt til 2017.

 

Hagen rundt Trosterudvillaen

Skulpturer :

Siden høsten 2008 er skulpturer blitt satt ut i hagen av Norsk billedhuggerforening.

Disse skiftes jevnlig ut, og Foreningen Trosterudvillaen har fått mange positive reaksjoner på dette fra både leietakere og nærmiljø.

Bruk:

Hagen rundt Trosterudvillaen er flittig brukt av nærmiljøet. Barn i barnehagene rundt villaen er stadig på besøk med sekk og niste. Også skoleklasser besøker hagen.

Beplantning:

Foreningen Trosterudvillaen leier bare Trosterudvillaen. I våre vedtekter er det imidlertid nedfelt at foreningen skal påse at huset og hageanlegget blir ivaretatt på en god måte. Sommeren 2014 ble det ikke plantet noe i hagen.  Da villaen sto ferdig nymalt i 2014, syntes vi at hagen også burde få et løft, og en hagegruppe ble opprettet i 2015. Styret i Foreningen Trosterudvillaen bevilget kr. 10.000,00 til beplantning i 2015. Flere av våre medlemmer er etterkommere av Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen. De husker godt hva som var den opprinnelige beplantningen i hagen. Etter samarbeide med gartner i Karea, Sølvi Haukenes, og hagegruppa, ble beplantning bestemt. Det er plantet ca. 100 stauder i hagen og 200 løk er satt ut. I 2016 har dette arbeidet fortsatt. Medlemmer i hagegruppen har også kommet med stauder fra egen hage. Hjertelig takk til hagegruppa for arbeid og stor entusiasme.  

 

KAREA Oslo KF

Det er KAREA Oslo KF, tidligere Arbeids-trenings-bedriften Oslo KF, som har ansvaret for vedlikehold av hageanlegget rundt Trosterudvillaen. Det er også KAREA Oslo KF som brøyter og strør veien til Trosterudvillaen.  

 

Medlemsverving

Vi har et ganske stabilt medlemstall i foreningen.

Følgende grupper er medlemmer: 20 bedrifter og borettslag, 40 familier, 211 enkeltmedlemmer. Den største medlems-gruppen kommer fra nærmiljøet. Det er enkeltmedlemmer, velforeninger og borettslag. De fleste skolene rundt oss er også medlemmer. Vi er veldig fornøyd med at nærmiljøet støtter opp om vårt arbeid med Trosterudvillaen. Aktiv medlemsverving har vært vanskelig å gjennomføre på grunn av usikkerhet rundt fornyelse av leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten. 


Kontingent

I de ti årene som Foreningen Trosterudvillaen har eksistert, har kontingenten vært uendret.  For enkeltmedlemmer er kontingenten kr. 300,00. For familiemedlemskap og medlemskap for foreninger og borettslag er kontingenten kr. 500,00.

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av denne kontingenten. Den gjør også at vi kan ha spesielle arrangementer for medlemmene.

 

Informasjonsvirksomhet

Foreningen Trosterudvillaen har nettside med adresse: www.trosterudvillaen.no.  Generell informasjon om foreningen, nyttig informasjon til leietakere og annonsering av viktige aktiviteter i villaen blir lagt ut på hjemmesiden. Det vurderes også muligheter for tettere samarbeid med andre nett-sider for Trosterud- og Haugerud- området, både kommunale, private og andre offentlige.   

Vi har også hatt to informasjons-utsendinger til våre medlemmer, en våren 2016 og en høsten 2016. Ellers er arrangementer i Trosterudvillaen blitt godt annonsert og omtalt  i Akers Avis Groruddalen.     

Ca 250 av våre medlemmer er lagt inn i vårt e-post-system. Vi oppfordrer alle til å opplyse om sine riktige e-post adresser.  Vi ønsker på denne måten å kunne nå våre medlemmer så raskt og så billig som mulig med informasjon.

 

Kulturelle aktiviteter i Trosterudvillaen i 2016 med støtte fra Bydel Alna

Foreningen Trosterudvillaen ble for 2016 tildelt kr. 50.000,00 til kulturelle arrangementer i Trosterudvillaen og i hageanlegget rundt villaen. Beløpet er brukt til honorar ved 6 kulturarrangementer. Arrangementene har vært annonsert i Akers Avis, ved oppslag, på vår nettside og på sosiale medier. Det er blitt fremhevet at arrangementene er støttet av Bydelen.

Enda en gang, hjertelig takk for støtte. Uten støtten fra Bydel Alna hadde vi ikke kunnet arrangere alle disse kulturkveldene og selvfølgelig heller ikke familiedagen i august.

På kulturkveldene har det vært stort fremmøte. Villaen har vært fullsatt, ca. 40-50  tilhørere.  På familiedagen søndag 28. august 2016 var hagen og villaen fylt opp. Dette arrangementet var del av Trosterud/Haugerud-dagene.

Tildelt beløp fra bydelen er brukt til følgende kulturarrangementer:

Tirsdag 8. mars 2016: «Kvinner på sokkel i Oslo» med Dr. Philos Anne Sundby.

Dette arrangementet var et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen og  Bryn Rotary Klubb.

Søndag 28. august 2016: Gratis «Familiedag og stort marked» i

Trosterudvillaen og parkanlegget. Dette arrangementet var del av Haugerud/Trosterud-dagene. Fra arrangementet kan nevnes: Lindeberg Tut & Blæs, Klovnen «Virvar», Kjell Larsen og «Pigalle», Per Wium med kåseri om Henrik Arnold Thaulow Dedichen, om villaen og om sykehuset. Videre var det hagevandring med Inger Marit Hagemoen. Dette arrangementet var et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen, Haugerud og Trosterud Vel og Bryn Rotary Klubb. 

Søndag 25. september 2016 deltok Foreningen Trosterudvillaen på Oslo Åpne Hus med Åpent Hus i Trosterudvillaen og hagen rundt. Per Wium og Aimée Fremming fortalte om Henrik Arnold Thaulov Dedichen, villaen og sykehuset. Det var hagevandring med Inger Marit Hagemoen og skulpturvandring med Arve Bringaker.

Søndag 30. oktober 2016 ble det arrangert Trekkspillaften med Sigmund Dehli og Gunnar GP Pedersen.

Tirsdag 8. november 2016 var det «Allsangaften» med Kari Mette Rud, sang, Rune Johansen, gitar, Frank Johansen, lyd. Dette arrangementet var også et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen og Bryn Rotary Klubb.

Søndag 4. desember 2016 ble en annerledes julekonsert arrangert. Sara Aimée Smiseth gav oss julestemning. Dette arrangementet var også et samarbeid mellom Foreningen Trosterudvillaen og Bryn Rotary Klubb.

Foreningen Trosterudvillaen er svært fornøyd med den store kulturelle aktiviteten som har vært i Trosterudvillaen i 2016.  Nå opplever vi at Trosterudvillaen virkelig er blitt en kulturell møteplass i bydelen.

 

Andre aktiviteter i Trosterudvillaen

Lørdag 19. søndag 20. november 2016 avholdt malegruppa «Pustehullet» julemarked og maleriutstilling.

 

Arrangementer til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet i Trosterudvillaen med støtte fra Bydel Alna til subsidiering av utleie

Foreningen Trosterudvillaen søkte Bydel Alna for 2016 om midler til subsidiering av utleie i Trosterudvillaen til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet. Foreningen ble tildelt

  1. 25.000,00. Midlene er brukt til å subsidiere leie av følgende grupper/foreninger:

Tyrkisk venneforening:

Dette er 8-10 tyrkiske damer på ca. 40 – 60 år som har bodd i Trosterud/Haugerudområdet i mange år. De møtes annen hver tirsdag ettermiddag til sosialt samvær i Trosterudvillaen.  

Quindeklubben:

Dette er 14 damer som møtes første onsdag kveld i måneden i Trosterudvillaen. Disse kvinnene har sitt utspring i Husmorlaget på Trosterud. De har holdt sammen i ca. 30 år og har bodd i Trosterud/Haugerudområdet like lenge.

Haugerud og Trosterud vel:

Haugerud og Trosterud vel har leid Trosterudvillaen 1 gang i 2016.

Bryn Rotary Klubb:

Bryn Rotary Klubb har avholdt 2  medlemsmøter/peismøte i Trosterudvillaen. 

Østensjø Rotary Klubb:

Østensjø Rotary Klubb har avholdt medlemsmøte/sommermøte i Trosterudvillaen. 

Dr. Dedichens grønne torg:

Dr. Dedichens grønne torg har avholdt sitt årsmøte i Trosterudvillaen.

Hellerud Historielag:

Hellerud Historielag har avholdt et medlemsmøte i Trosterudvillaen.

Mercedes-Benz klubben:

Mercedes-Benz klubben Norge har avholdt 2 medlemsmøte i Trosterudvillaen.

Alna SV:

Alna SV har arrangert medlemmøte/sommermøte i Trosterudvillaen.

Studiegruppe , 4 studenter ved Norsk Institutt for Psykosyntese:

Disse studentene har leid Trosterudvillaen 6 ganger i 2016.

European Naat Forum:

European Naat Forum har avholdt sine styremøter i Trosterudvillaen i 2016.

Samarbeidsrådet Haugerud/Trosterud:

Samarbeidsrådet Haugerud/Trosterud har i 2016 avholdt 4 møter i Trosterudvillaen.

 

Samarbeide med andre organisasjoner

Også i 2016 har foreningen Trosterudvillaen samarbeidet med Bryn Rotary Klubb om flere kulturkvelder i villaen og Familiearrangementet 28. august i villaen og hagen rundt.  Vi har også i flere år samarbeidet med Haugerud og Trosterud Vel om dette Familiearrangementet. Foreningen Trosterudvillaen har deltatt aktivt i arbeidet knyttet til «Områdeløft Trosterud/Haugerud » og i Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud som består av de fleste Borettslag og foreninger i området. Styret anser alt dette samarbeidet som svært viktig for foreningens virksomhet.  

 

Langtidsleie i Trosterudvillaen

I 2016 har alle rommene i 2. etasje vært utleid. Leietakere er forfattere, billedkunstnere, søm-kunstner, illustratører, aromaterapeut, hypoterapeut, grafisk designer, illustrasjon og produksjon, smykkekunstner, Mercedes-Benz klubben Norge og Coaching / mindfulnes-pedagog, musiker.     

 

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje

Etter hvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor etterspørsel om leie. Det er leid ut til 4 navnedager/barnedåper, 6 konfirmasjoner, 5 bryllup, 3 minnestunder, 22  jubileer; 30/40/50/60/70/75/80-års-lag, ID og henna-feiring. Det har vært arrangert 73 kurs/møter. I tillegg har det vært arrangert 20 familiesammenkomster /middager / sommeravslutninger / juleavslutninger og andre selskap. Ellers har det vært 7 kulturkvelder/konserter/utstillinger. Det har også vært filmopptak i villaen og i hagen rundt.

 

Økonomisk støtte fra bydelen, nærmiljø og andre

Bydel Alna har i 2016 bevilget kr. 75.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen. Øvre Haukåsen Velforening har bevilget kr. 3.000,00,  Fagerholt Borettslag har bevilget kr. 5.000,00, Haugerud Borettslag har bevilget kr. 2000,00, og Lions Club Oslo/Tveita har bevilget kr. 2.500,00. Flere andre Borettslag i området er blitt medlemmer av Foreningen Trosterudvillaen dette året. Mange av de nærmeste skolene i området er også medlemmer. Vi er svært glad for denne støtten fra bydel og nærmiljø. Støtten fra bydel Alna er brukt til subsidiering av leie til foreninger m.m og honorar til kunstnere på kulturkveldene. Støtten fra de andre er satt i fond. I 2015 brukte vi av dette fondet til å lyssette villaen. Vi er veldig glad for denne støtten.

 

Konsertpiano i Trosterudvillaen.

Foreningen Trosterudvillaen har ønsket å kjøpe konsertpiano til Trosterudvillaen. Vi har i 2016 leid Kawai K 300. Dette ønsker vi å kjøpe. Vi har fra OBOS fått tilsagn på 25.000,00 til dette innkjøpet. Vi har også fått tilsagn fra to av våre medlemmer på kr. 15.000,00 til et slikt innkjøp. 
Hjertelig takk for denne støtten.

 

Grasrotandelordningen 

Foreningen Trosterudvillaen er registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene. På den måten kan foreningen nyttiggjøre seg av Grasrotandelen. Det betyr at alle som tipper, spiller Lotto eller andre av Norsk Tippings spill, kan støtte oss ved å donere fem prosent av innsatsen direkte til Foreningen Trosterudvillaen. Det går ikke ut over deres eventuelle gevinst. Det eneste som kreves er at en har spillkort og registrerer hos kommisjonæren at Foreningen Trosterudvillaen skal være den foreningen en ønsker å støtte. Vårt organisasjonsnummer er 989 990 969.

Ved å gå inn på www.brreg.no på internet vil en finne alle opplysninger om Foreningen Trosterudvillaen og vår registrering i Frivillighetsregisteret. I 2016 har vi fått utbetalt Kr. 6.831,89 i grasrotandel.

  

Økonomi 

2016 har vært Foreningen Trosterudvillaens tiende fulle driftsår, og vi har fått et godt  grunnlag for å vurdere hvilke driftsinntekter og driftskostnader det er rimelig å regne med i fremtiden. På inntektssiden må vi si oss fornøyd med 2016. Vi har hatt økning i antall medlemmer. Det har vært god utnyttelse av utleien i 1.etasje. Også på hverdager leies nå villaen ut. Utleien av 2. etasje har i 2016 også vært tilfredsstillende. Inntekten fra medlemskontingenten er fortsatt en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg økonomi.

Det er også viktig med støtten vi får fra Bydel Alna. I 2016 har den vært på kr. 75.000,00. Denne er øremerket honorar til kulturarrangementer og subsidiering av leie til foreninger m.m.

Vi må også nevne støtte fra mange av borettslagene i området og Lions Club Oslo/Tveita. Denne støtten settes i fond og gjør at vi kan gjøre større investeringer. I 2015 ble denne støtten brukt til lyssetting av Trosterudvillaen. I 2016 har vi leid inn konsertpiano som vi i 2017 ønsker å kjøpe. På kostnadssiden er de store utgiftene husleie til Oslo kommune, strøm og fyringsutgifter og oppussing/maling inne. Resultatet pr. 31.12.2016 viser et driftsunderskudd på kr. 6.157,00  Egenkapitalen pr. 31.12.2016 viser en saldo på kr. 86.425,00. Med tanke på ønskelige og nødvendige fremtidige utbedringer av villaen, er det behov for overskudd i fremtiden. Alternativt må man søke om tilskudd/gaver fra organisasjoner eller andre kilder for å kunne oppfylle disse ønskene.

Takket være tidlige innbetalinger av kontingent og leiebeløp, har likviditeten gjennom hele året vært god.

 

Oslo 16. februar 2017

På vegne av Foreningen Trosterudvillaen:

 

Oddveig Bakke                    Owe Sørum                       Christine Wium                     Torill Skjeggedal       
Leder                                     Nestleder                           Sekretær                                 Styremedlem

 

Berit Berglund                     Eva Osnes                         Bernt Holøien                         Roar Lüthcke,
Styremedlem                        Varamedlem                    Varamedlem                            Varamedlem