Styrets årsberetning for 2017

Styrets sammensetning

Foreningen Trosterudvillaen avholdt torsdag 27. april 2017 kl. 1900 sitt årsmøte i  Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28(24). Det nye styret fikk følgende sammensetning: Oddveig Bakke, leder, Owe Sørum, nestleder, øvrige styremedlemmer: Christine Wium, Torill Skjeggedal og Berit Berglund, varamedlemmer: Bernt Holøien, Roar Lüthcke og Eva Osnes. Det er avholdt 7 styremøter i 2017.

Grupper under styret 

I styreperioden har styret hatt følgende arbeidsgrupper:
Vedlikehold med følgende medlemmer: Owe Sørum, Bernt Holøien, Roar Lüthcke.
Inventar med følgende medlemmer: Eva Osnes, leder, Torill Svendsen, Hildegun Smeby, Randi Lüthcke,
Christine Wium, Grete Hoff, Anne-Karine Dedichen Halvorsen, Berit Berglund  og Oddveig Bakke.
Hagegruppe med følgende medlemmer: Inger Marit Hagemoen, Aimée Fremming og Oddveig Bakke.

Arrangementsgruppe med følgende medlemmer: Anne Marie Halse, Jens Olav Sporastøyl, Oddveig Bakke, Peter Torjesen, Hildegunn Smeby, Tor Smeby, Grete Hoff, Arve Hoff, Jorunn Engernes, Kolbjørn Engernes, Brit Løken, Per Kr. Løken, Kari Rud, Oddvar Mella, Eva Osnes, Geir Osnes, Anne Karine D. Halvorsen, Christine Wium, Per Wium, Berit Ilaug, Jarl Ilaug, Astrid Abelvik, Tor-Gunnar Abelvik, Inger Rundhovde, Lise Christiansen, Jon Martin Christiansen.

Trosterudvillaen og vedlikehold
Den 20. september 1901 ble Dr. Dedichens Privatasyl åpnet, og Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen flyttet inn i Trosterudvillaen med frue Antoinette Nyblin og tre barn. Det var arkitekt Victor Nordan som tegnet både villaen og sykehuset.
Trosterudvillaen står på Byantikvarens gule liste. Dette medfører at alt vedlikehold som foretas, må skje i samråd med Oslo kommune / Kulturetaten.

ForeningenTrosterudvillaens leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten Da Foreningen Trosterudvillaen startet opp i 2006, fikk de en leieavtale for Trosterudvillaen med Oslo kommune på fem år fram til 31.09.2011. Oslo kommune, Kulturetaten, forlenget så denne leieavtalen med kun et år fram til 31.09.2012. Ved de neste forhandlingene ble leiavtalen forlenger med 2 år fram til 31.12.2014. Kulturetaten økte da også husleien med 40% fra 01.10.2012. Den neste leieavtalen, også denne gang på 2 år, gikk ut 31.12.2016. Innen den tid hadde vi enda ikke fått ny avtale på plass. I hele 2017 har vi prøvd å komme til forhandlingsbordet med Kulturetaten med henblikk på å få ny leieavtale. Det har vært svært vanskelig og en møysommelig prosess. Først den 1. november 2017, 11 måneder på overtid, fikk vi tilsendt ny kontrakt. Den er på 5 år fram til 31.12.2021 med obsjon på nye 5 år.
Kulturetaten har overtatt 2. etasje. Vi leier 1. etasje og disponerer kjeller.  

Dugnadsarbeide  av medlemmer
Også i 2017 har medlemmer utført mange dugnadstimer  i Trosterudvillaen.Veranda er vasket og vinduer er pusset. Forefallende vedlikehold et utført. Økonomiansvarlig og revisor utfører sitt arbeid som dugnad for foreningen. I tillegg må nevnes arbeid med medlemsarkivet, nettside og kontrakter ved utleie. Leder gjør også en betydelig dugnadsinnsats. Til sist må vi nevne hagegruppa som har spadd opp bedd, lukt  ugress, plantet blomster, satt ned løk og rakt løv.  Ca 1920  dugnadstimer er utført i 2017.  En stor takk til alle som hjelper til med dugnadsarbeid for Trosterudvillaen.

Husvertfunksjonen
I 2017 har vi fordelt arbeidet med husvertfunksjonen mellom 7 av våre medlemmer: Britt Irene Nicolaysen, Eva Osnes, Hildegunn Smeby og Randi Lüthcke. Arbeidet er fordelt mellom disse med en måned hver pr. semester. Arbeidet er honorert med kr. 2.000,00 pr. måned for den som har ansvaret den enkelte måned. Husverttelefonen er 90281166. I tillegg har Torill Skjeggedal ansvar for kontrakter og Christine Wium har ansvar for medlemsarkiv og fakturering av kontingent. Oddveig Bakke har ansvar for faktura ved utleie mm.

Utleie av selskapslokalene til medlemmer på særskilte vilkår
Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av ildsjeler i medlemsmassen. Den eneste måten vi kan påskjønne deres innsats er medlemsfest til redusert pris og eventuell leie av selskapslokalene til sterkt redusert pris. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle. I 2016 ble ingen medlemsfest avholdt på grunn av usikkerheten med leieavtalen med kulturetaten. Styret hadde ikke overskudd til å arrangere 10 årsjubileum. I 2017 ble imdlertid 10/11-årsjubileumet feiret fredag 3. november.

Hagen rundt Trosterudvillaen

Skulpturer :
Siden høsten 2008 er skulpturer blitt satt ut i hagen av Norsk billedhuggerforening. Disse skiftes jevnlig ut, og Foreningen Trosterudvillaen har fått mange positive reaksjoner på dette fra både leietakere og nærmiljø.

Bruk:
Hagen rundt Trosterudvillaen er flittig brukt av nærmiljøet. Barn fra barnehagene rundt villaen er stadig på besøk med sekk og niste. Skoleklasser besøker også hagen. Det gjør også områdets befolkning.

Beplantning:
Foreningen Trosterudvillaen leier bare Trosterudvillaen. I våre vedtekter er det imidlertid nedfelt at foreningen skal påse at huset og hageanlegget blir ivaretatt på en god måte. Sommeren 2014 ble det ikke plantet noe i hagen.  Da villaen sto ferdig nymalt i 2014, syntes vi at hagen også burde få et løft, og en hagegruppe ble opprettet i 2015. Styret i Foreningen Trosterudvillaen bevilget kr. 10.000,00 til beplantning i 2015. Flere av våre medlemmer er etterkommere av Dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen. De husker godt hva som var den opprinnelige beplantningen i hagen. Etter samarbeide med gartner i Karea, Sølvi Haukenes, og hagegruppa, ble beplantning bestemt. Det er plantet ca. 100 stauder i hagen og 200 løk er satt ut. I 2017 har dette arbeidet fortsatt. Medlemmer i hagegruppen har også kommet med stauder fra egen hage. Hjertelig takk til hagegruppa for arbeid og stor entusiasme.  

KAREA Oslo KF
Det er KAREA Oslo KF, tidligere Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, som har ansvaret for vedlikehold av hageanlegget rundt Trosterudvillaen. Det er også KAREA Oslo KF som brøyter og strør veien til Trosterudvillaen.  

Medlemsverving
Vi har et ganske stabilt medlemstall i foreningen. Følgende grupper er medlemmer: 25 bedrifter og borettslag, 41 familier, 211 enkeltmedlemmer. Den største medlemsgruppa kommer fra nærmiljøet. Det er enkeltmedlemmer, velforeninger og borettslag mfl. De fleste skolene rundt oss er også medlemmer. Vi er veldig fornøyd med at nærmiljøet støtter opp om vårt arbeid med Trosterudvillaen. Aktiv medlemsverving i 2017 har vært vanskelig å gjennomføre på grunn av usikkerhet rundt fornyelse av leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten.   

Kontingent
I de ti årene som Foreningen Trosterudvillaen har eksistert, har kontingenten vært uendret.  For enkeltmedlemmer er kontingenten kr. 300,00 pr. år. For familiemedlemskap og medlemskap for foreninger og borettslag er kontingenten kr. 500,00 pr. år. Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av denne kontingenten. Den gjør også at vi kan ha spesielle arrangementer for medlemmene.

Informasjonsvirksomhet
Foreningen Trosterudvillaen har nettside med adresse: www.trosterudvillaen.no.  Generell informasjon om foreningen, nyttig informasjon til leietakere og annonsering av viktige aktiviteter i villaen blir lagt ut på hjemmesiden. Det vurderes også muligheter for tettere samarbeid med andre nett-sider for Trosterud- og Haugerud- området, både kommunale, private og andre offentlige.
Vi har også hatt en informasjonsutsendinger til våre medlemmer våren 2017.  Ellers er arrangementer i Trosterudvillaen blitt godt annonsert og omtalt  i Akers Avis Groruddalen. Ca 280 av våre medlemmer er lagt inn i vårt e-post-system. Vi oppfordrer alle til å opplyse om sine riktige e-post adresser. Vi ønsker på denne måten å kunne nå våre medlemmer så raskt og så billig som mulig med informasjon.

Kulturaktiviteter i Trosterudvillaen i 2017 med støtte fra Bydel Alna
Foreningen Trosterudvillaen ble for 2017 tildelt kr. 70.000,00 til kulturelle arrangementer i Trosterudvillaen og i hageanlegget rundt villaen.
Beløpet er brukt til honorar ved 6 kulturarrangementer. Arrangementene har vært annonsert i Akers Avis, Groruddalen, ved oppslag, på vår nettside og på sosiale medier. Det blir fremhevet at arrangementene er støttet av Bydel Alna. Enda en gang, hjertelig takk for støtte. Uten støtten fra Bydel Alna hadde vi ikke kunnet arrangere alle disse kulturkveldene. På kulturkveldene har det vært stort fremmøte. Det er tydelig at stedets befolkning setter pris på disse arrangementene. Tildelt beløp er brukt på følgende kulturarrangementer:

Søndag 5. februar 2017: Iskra Mantcheva, norsk – bulgarsk konsertpianist, som bor i nærområdet, besøkte Trosterudvillaen med spansk fyrverkeri, ungarske danse, Chopin, Liszt mfl.
8. mars 2017: «Korsetter og Kastanjetter. Tøffe damer før og nå» med kvinnegruppa Halvsøstra besøkte Trosterudvillaen.
Tirsdag 28. mars 2017: Pianist og professor ved Norges musikkhøgskole, Håvard Gimse, besøkte Trosterudvillaen med sitt musikk-kåseri om Ludvig van Beethoven
Søndag 24. september 2017 deltok Foreningen Trosterudvillaen på Open House Oslo med Åpent Hus i Trosterudvillaen og hagen rundt. Konsertpianist Iskra Mantchevans fremførte klassiske perler i en minikonsert. Per Wium og Aimée Fremming fortalte om Henrik Arnold Thaulow Dedichen, villaen og sykehuset. Christine Wium fortalte om sin mormor, forfatter Aimée Sommertfelt, som var Henrik Arnold Thaulow Dedichens eldste datter. Inger Marit Hagemoen ledet hagevandring rundt villaen.
Tirsdag 24. oktober 2017: «Allsang-aften» med Otto Gustavsen og Hanne Pigstad.
Tirsdag 5. desember 2017: Julen ble sunget inn i Trosterudvillaen med damekoret Koriander.

Andre aktiviteter i Trosterudvillaen
I tillegg til ovennevnte arrangementer vil vi nevne:
18. og søndag 19. mars 2017: Maleriutstilling med verker av Haugerud/Trosterudgutten Lars Åsmund Kristiansen Dehli.
Søndag 23. april 2017: Pianist og forteller Sara Aimée Smiseth fremførte «Debussy og hans verden».
Lørdag 18. og søndag 19. november 2017: Julemarked og maleriutstilling.
Torsdag 14. desember 2017: Silje Vatne Heggem, sang, og Sara Aimée Smiseth, klaver, fremførte kjente og kjære julesalmer og sanger.
Foreningen Trosterudvillaen subsidierte leie for alle disse arrangementene.
Foreningen Trosterudvillaen deltok også på Haugerud/Trosteruddagene 2. og 3. september 2017. Søndag 3. september var det stort arrangement i Trosterudvillaen og hagen rundt.   
Foreningen Trosterudvillaen er på bakgrunn av ovennevnte, svært fornøyd med den store kulturelle aktiviteten som har vært i Trosterudvillaen og hagen rundt i   2017. Trosterudvillaen er virkelig blitt en kulturell og sosial møteplass for byen og for bydelen.


Arrangementer til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet i Trosterudvillaen med støtte fra Bydel Alna til subsidiering av utleie
Foreningen Trosterudvillaen mottok kr. 20.000,00 i 2017 til subsidiering av utleie. Midlene ble brukt til subsidiering av leie for følgende grupper:

Tyrkisk venneforening
Dette er 8-10 damer på ca. 40 – 50 – 60 år. De har bodd på Trosterud/Haugerudområdet i ca 36 år. De møtes til sosialt samvær annen hver tirsdag.

Quindeklubben
Dette er 14 damer som møtes første onsdag i måneden. Disse kvinnene har sitt utspring i Husmorlaget på Trosterud og de har holdt sammen i 32 år.

Bryn Rotary Klubb
Bryn Rotary Klubb har leid Trosterudvillaen 1 gang i 2017 til høstmøte / peisaften.  

European Naat Forum
European Naat Forum har avholdt sine 11 styremøter i Trosterudvillaen i 2017

Samarbeidsrådet Haugerud / Trosterud
Samarbeidsrådet Haugerud / Trosterud har avholdt et medlemsmøte i Trosterudvillaen i 2017

Haugerud og Trosterud vel
Haugerud og Trosterud vel har leid Trosterudvillaen 1 gang til årsmøte i 2017.

Østensjø Rotary Klubb
Østensjø Rotary Klubb har leid Trosterudvillaen 1 gang til sommermøte i 2017.

Dr. Dedichens grønne torg
Dr. Dedichens grønne torg har leid Trosterud villaen en gang i 2017 til årsmøte.

Haugerud IF
Haugerud IF har leid Trosterudvillaen en gang i 2017 til seminar. 

Aker Sogneselskap
Aker Sogneselskap har leid Trosterudvillaen en gang i 2017 til jubileumsmøte. 

Alna Barneverntjeneste ved avd omsorgsbarn
Alna Barneverntjeneste ved avd omsorgsbarn har leid Trosterudvillaen 2 ganger i 2017 til seminar.

Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune, leide Trosterudvillaen en gang til seminar i 2017.

Øvre Haukåsen Velforening
Øvre Haukåsen Velforening leide Trosterudvillaen en gang til 45-års-jubileum i 2017.

Samarbeide med andre organisasjoner
Også i 2017 har foreningen Trosterudvillaen samarbeidet med Bryn Rotary Klubb om flere kulturkvelder i villaen og Familiearrangementet 3. september i villaen og hagen rundt i forbindelse med Haugerud/Trosterud-dagene. Vi har også i flere år samarbeidet med Haugerud og Trosterud Vel om dette arrangementet. Foreningen Trosterudvillaen har deltatt aktivt i arbeidet knyttet til «Områdeløft Trosterud/Haugerud» og i Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud som består av de fleste Borettslag og foreninger i området. Vi har nå også startet samarbeide med Østre Aker og Haugerud menighet. Styret anser alt dette samarbeidet som svært viktig for foreningens virksomhet.  

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje
Etter hvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor etterspørsel om leie. Det er leid ut til 7 navnedager/barnedåper, 8 konfirmasjoner, 3 bryllup, 4 minnestunder, 22 jubileer; 30/40/50/60/70/75/80-års-lag. Det har vært arrangert 60 kurs/møter. I tillegg har det vært arrangert 26 familiesammenkomster/ middager/ sommeravslutninger/ juleavslutninger og andre selskap. Ellers har det vært 11 kulturkvelder/konserter/utstillinger.  

Økonomisk støtte fra bydelen, nærmiljø og andre
Bydel Alna har i 2017 bevilget kr. 90.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen. Øvre Haukåsen Velforening har bevilget kr. 3.000,00,  Fagerholt Borettslag har bevilget kr. 5.000,00, Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga har bevilget kr. 3.000,00, OBOS har bevilget kr. 25.000,00, St. Hansfjellet Borettslag har bevilget kr. 2.000,00, Kaja og Otto Smiseth har gitt kr. 15.000,00.  Støtten fra bydelen er øremerket honorar til kunstnere på kulturkveldene og subsidiering av leie for foreninger. Støtten fra de andre er satt i fond. I 2015 brukte vi av dette fondet til å lyssette villaen.  I 2017 ble innskudd fra dette fondet brukt til innkjøp av konsertpiano.

Konsertpiano i Trosterudvillaen.
Foreningen Trosterudvillaen har i lengre tid ønsket å kjøpe konsertpiano til Trosterudvillaen. Vi har i 2016 leid Kawai K 300. Dette pianoet ble kjøpt inn i 2017 til kr. 60.000,00 ved hjelp av gaver gitt til fondet.  

Grasrotandelordningen 
Foreningen Trosterudvillaen er registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene. På den måten kan foreningen nyttiggjøre seg av Grasrotandelen. Det betyr at alle som tipper, spiller Lotto eller andre av Norsk Tippings spill, kan støtte oss ved å donere fem prosent av innsatsen direkte til Foreningen Trosterudvillaen. Det går ikke ut over deres eventuelle gevinst. Det eneste som kreves er at en har spillkort og registrerer hos kommisjonæren at Foreningen Trosterudvillaen skal være den foreningen en ønsker å støtte. Vårt organisasjonsnummer er 989 990 969.
Ved å gå inn på www.brreg.no på internett vil en finne alle opplysninger om Foreningen Trosterudvillaen og vår registrering i Frivillighetsregisteret. I 2017 har vi fått utbetalt Kr. 7.805,00 i grasrotandel.

Økonomi 
2017 har vært Foreningen Trosterudvillaens ellefte fulle driftsår, og vi har fått et godt  grunnlag for å vurdere hvilke driftsinntekter og driftskostnader det er rimelig å regne med i fremtiden. På inntektssiden må vi si oss fornøyd med 2017. Vi har hatt økning i antall medlemmer. Det har vært god utnyttelse av utleien i 1.etasje. Også på hverdager leies nå villaen ut. Oslo kommune, kulturetaten har i 2017 ovetatt 2. etasje. Vi har derfor ikke hatt tilgang til leieinntekter for denne etasjen. Inntekten fra medlemskontingenten er fortsatt en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg økonomi. 
Det er også viktig med støtten vi får fra Bydel Alna. I 2017 har den vært på kr. 90.000,00. Denne er øremerket honorar til kulturarrangementer og subsidiering av leie til foreninger mm.

Vi må også nevne støtte fra mange av borettslagene i området, Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga og støtte fra enkeltmedlemmer. Denne støtten settes i fond og gjør at vi kan gjøre større investeringer. I 2015 ble denne støtten brukt til lyssetting av Trosterudvillaen. I 2017 ble konsertpiano til kr. 60.000.00 kjøpt inn. På kostnadssiden er de store utgiftene husleie til Oslo kommune, strøm og fyringsutgifter og oppussing/maling inne. Resultatet pr. 31.12.2017 viser et driftsoverskudd på kr.57.854,00. Egenkapitalen pr. 31.12.2017 viser en saldo på kr. 182.729,00. Med tanke på ønskelige og nødvendige fremtidige utbedringer av villaen, er det behov for overskudd i fremtiden. Alternativt må man søke om tilskudd/gaver fra organisasjoner eller andre kilder for å kunne oppfylle disse ønskene.

Takket være tidlige innbetalinger av kontingent og leiebeløp, har likviditeten gjennom hele året vært god.


Oslo 15. februar 2018

På vegne av Foreningen Trosterudvillaen:

Oddveig Bakke             Owe Sørum           Christine Wium        Torill Skjeggedal
Leder                              Nestleder               Styremedlem             Styremedlem

 

Berit Berglund              Eva Osnes             Bernt Holøien           Roar Lüthcke,
Styremedlem                 Varamedlem        Varamedlem              Varamedlem