Styrets årsberetning for 2018

Styrets sammensetning

Foreningen Trosterudvillaen avholdt torsdag 26. april 2018 kl. 1900 sitt årsmøte i  Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28 (24). Det nye styret fikk følgende sammensetning: Oddveig Bakke, leder, Owe Sørum, nestleder, øvrige styremedlemmer: Christine Wium, Torill Skjeggedal og Berit Berglund, varamedlemmer: Oddvar Mella, Roar Lüthcke og Eva Osnes. Det er avholdt 8 styremøter i 2018.


Grupper under styret  

I styreperioden har styret hatt følgende arbeidsgrupper:

Vedlikehold med følgende medlemmer: Owe Sørum, leder, Oddvar Mella, Roar Lüthcke.

Inventar med følgende medlemmer: Eva Osnes, leder, Torill Svendsen, Hildegun Smeby, Randi Lüthcke, Christine Wium, Grete Hoff, Anne-Karine Dedichen Halvorsen, Berit Berglund  og Oddveig Bakke.

Hagegruppe med følgende medlemmer: Inger Marit Hagemoen, Aimée og Ørnulf Fremming, Åse Aulstad og Oddveig Bakke.

Arrangementsgruppe med følgende medlemmer: Anne Marie Halse, Jens Olav Sporastøyl, Oddveig Bakke, Peter Torjesen, Hildegunn Smeby, Tor Smeby, Grete Hoff, Arve Hoff,  

Brit Løken, Per Kr. Løken, Kari Rud, Oddvar Mella, Eva Osnes, Geir Osnes, Anne Karine D.

Halvorsen, Christine Wium, Per Wium, Berit Ilaug, Jarl Ilaug, Astrid Abelvik, Tor-Gunnar

Abelvik, Inger Rundhovde, Lise Christiansen, Jon Martin Christiansen.


Trosterudvillaen og vedlikehold

Trosterudvillaen står på Byantikvarens gule liste. Dette medfører at alt vedlikehold som foretas, må skje i samråd med Oslo kommune / Kulturetaten.


Foreningen Trosterudvillaens leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten  

I 2017 fikk vi ny leieavtale med Oslo kommune, Kulturetaten.  Den omhandler 1. etasje og kjeller. Denne avtalen løper fram til 31.12.2021 med obsjon på nye 5 år. Kulturetaten disponerer selv 2. etasje.


Kulturetatens vedlikehold og innvesteringer i Trosterudvillaen i 2018

Kulturetaten har malt kjøkkeninngangen fra 1. og opp til 2. etasje. Ny sikringsboks i 1. etasje er innstallert. Gammelt handicaptoalett er skiftet ut med nytt.  


Trosterudvillaen, oppussing og innkjøp

Da vi nå har fått en leiekontrakt med kulturetaten på 5 år fram til 31.12.2021 har tiden vært inne for oppussing av villaen innvendig og for noen større innkjøp. Et malerfirma har malt kjøkken, garderobe og styrerom i kjeller. Alle toaletter er også malt. Utvidet kurs og stikk på kjøkken er foretatt. Videre har vi kjøpt inn lysekrone og lampetter i spisestuen, to trillebort og flere partytelt.

 

Dugnadsarbeide  av medlemmer

Også i 2018 har medlemmer utført mange dugnadstimer  i Trosterudvillaen.Veranda er vasket og vinduer er pusset. Forefallende vedlikehold et utført. Økonomiansvarlig, revisor og nettsideansvarlig utfører sitt arbeid som dugnad for foreningen. Leder gjør også en betydelig dugnadsinnsats. Hagegruppa, innventargruppe og vedlikeholdsgruppa må også nevnes. Ca 1920  dugnadstimer er utført i 2018.  En stor takk til alle som hjelper til med dugnadsarbeid for Trosterudvillaen.


Husvertfunksjonen

I 2018 har vi fordelt arbeidet med husvertfunksjonen mellom 7 av våre medlemmer: Britt Irene Nicolaysen, Eva Osnes, Hildegunn Smeby, Randi Lüthcke og Torill Skjeggedal. Arbeidet er fordelt mellom disse med en måned hver pr. semester. Arbeidet er honorert med

  1. 2.000,00 pr. måned for den som har ansvaret den enkelte måned. Husverttelefonen er 90281166. I tillegg har Torill Skjeggedal ansvar for kontrakter, Christine Wium har ansvar for medlemsarkiv og fakturering av kontingent, Oddveig Bakke har ansvar for faktura ved utleie mm.

Utleie av selskapslokalene til medlemmer på særskilte vilkår

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av ildsjeler i medlemsmassen. Den eneste måten vi kan påskjønne deres innsats er medlemsfest til redusert pris og eventuell leie av selskapslokalene til sterkt redusert pris. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle.


Medlemsfest / hyggekveld

I 2018 ble medlemsfesten arrangert fredag 26. oktober. Medlemmer i Bryn Rotary Klubb med ledsagere ble også invitert. Medlemsfesten åpnet med intimkonsert med Louis Jacoby. Deretter ble det servert tapas og drikke.


Hagen rundt Trosterudvillaen

Skulpturer :

Siden høsten 2008 er skulpturer blitt satt ut i hagen av Norsk billedhuggerforening.

Disse skiftes jevnlig ut, og Foreningen Trosterudvillaen har fått mange positive reaksjoner på dette fra både leietakere og nærmiljø.

Bruk:

Hagen rundt Trosterudvillaen er flittig brukt av nærmiljøet. Barn fra barnehagene rundt villaen er stadig på besøk med sekk og niste. Skoleklasser besøker også hagen. Det gjør også områdets befolkning.

Beplantning:

Foreningen Trosterudvillaen leier bare villaen. I våre vedtekter er det imidlertid nedfelt at foreningen skal påse at huset og hageanlegget blir ivaretatt på en god måte.

Helt siden 2015 har en hagegruppe vært i sving. Hvert år lukes det og plantes i bedene.

Hjertelig takk til hagegruppa for arbeid og stor entusiasme.  

Spir Oslo

Det er Spir Oslo, tidligere KAREA Oslo KF, Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, som har ansvaret for vedlikehold av hageanlegget rundt Trosterudvillaen. Det er også Spir Oslo som brøyter og strør veien til Trosterudvillaen.  


Medlemsverving

Vi har et ganske stabilt medlemstall i foreningen. Følgende grupper er medlemmer: 25 bedrifter og borettslag, 41 familier, 203 enkeltmedlemmer. Den største medlemsgruppa kommer fra nærmiljøet. Det er enkeltmedlemmer, velforeninger og borettslag mfl. De fleste skolene rundt oss er også medlemmer. Vi er veldig fornøyd med at nærmiljøet støtter opp om vårt arbeid med Trosterudvillaen.

 

Kontingent

I de 12 årene som Foreningen Trosterudvillaen har eksistert, har kontingenten vært uendret.  For enkeltmedlemmer er kontingenten kr. 300 for familiemedlemskap og medlemskap for foreninger og borettslag er kontingenten kr. 500 pr. år.

Foreningen Trosterudvillaens drift av Trosterudvillaen er helt avhengig av denne kontingenten. Den gjør også at vi kan ha spesielle arrangementer for medlemmene.


Informasjonsvirksomhet

Foreningen Trosterudvillaen har nettside med adresse: www.trosterudvillaen.no.  Generell informasjon om foreningen, nyttig informasjon til leietakere og annonsering av viktige aktiviteter i villaen blir lagt ut på hjemmesiden. Vi har også hatt en informasjonsutsending til våre medlemmer våren 2018.  Ellers er arrangementer i Trosterudvillaen blitt godt annonsert og omtalt  i Akers Avis Groruddalen og ved plakater i nærområdet.     

Ca. 280 av våre medlemmers e-postadresser er lagt inn i vårt e-postsystem. Vi oppfordrer alle til å opplyse om sine riktige e-postadresser. Vi ønsker på denne måten å kunne nå våre medlemmer så raskt og så billig som mulig med informasjon.


Kulturaktiviteter i Trosterudvillaen i 2018 med støtte fra Bydel Alna

Foreningen Trosterudvillaen ble for 2018 tildelt kr. 50.000,00 til kulturelle arrangementer i Trosterudvillaen og i hageanlegget rundt villaen.

Beløpet er brukt til honorar ved 6 kulturarrangementer. Arrangementene har vært annonsert i Akers Avis, Groruddalen, ved oppslag, på vår nettside og på sosiale medier. Det blir fremhevet at arrangementene er støttet av Bydel Alna. Enda en gang, hjertelig takk for støtte. Uten støtten fra Bydel Alna hadde vi ikke kunnet arrangere alle disse kulturkveldene. På kulturkveldene har det vært stort fremmøte. Det er tydelig at stedets befolkning setter pris på disse arrangementene. Tildelt beløp er brukt på følgende kulturarrangementer:

Tirsdag 30. januar 2918: Musikk-kåseri om Franz Schubert med professor ved Norges musikkhøgskole, Håvard Gimse,  

Dette arrangementet var et samarbeide mellom Bryn Rotary Klubb og Foreningen Trosterudvillaen.

1. mars 2018: «Sterke kvinner i bibelen» med professor Marianne Bjelland Kartzow.

Dette arrangementet var et samarbeide mellom Østre Aker og Haugerud menighet og Foreningen Trosterudvillaen.  

Søndag 22. april 2018: Dukketeaterforestilling « Baldrian og musa» med Giert Werring

Fredag 1. lørdag 2. søndag 3. juni 2018: Festival Trosterudvillaen, rød resept ble arrangert.

Dette var et samarbeide mellom kunstnerkollektivet i låven på Trosterud v/Rina Beldo og Foreningen Trosterudvillaen.

Søndag 23. september 2018 deltok Foreningen Trosterudvillaen på Open House Oslo med Åpent Hus i Trosterudvillaen og hagen rundt. Det ble arrangert minikonsert med pianist Sara Aimée Smiseth, tippolderbarn av grunnleggeren av sykehuset. Etterpå var det skulpturvandring med Kirsti Grotmol.                                 

Tirsdag 4. desember 2018: Julekonsert i Haugerud kirke med St. Hallvard-guttene.

Dette arrangementet var et samarbeid mellom Bryn Rotary Klubb, Østre Aker og Haugerud menighet og Foreningen Trosterudvillaen.

Andre aktiviteter i Trosterudvillaen

I tillegg til ovennevnte arrangementer vil vi nevne:

Lørdag 10. og søndag 11. mars 2018: Elevenes kunstutstilling. Dette var utstilling for elever fra Liv Halvorsens Kunstkurs.

Lørdag 17. og søndag 18. november 2018: Julemarked og salgsutstilling av malerier og andre gaveartikler med «Pustehullet».

Lørdag 8. og søndag 9. desember 2018: Liv Halvorsen arrangerte kunstutstilling med akvareller og tresnitt med motiv fra Nord Norge og Oslo.

Foreningen Trosterudvillaen deltok også på Haugerud/Trosteruddagene 1. og 2. september 2018. Søndag 2. september var det stort arrangement i Trosterudvillaen og hagen rundt.   

Foreningen Trosterudvillaen er på bakgrunn av ovennevnte, svært fornøyd med den store kulturelle aktiviteten som har vært i Trosterudvillaen og hagen rundt i 2018. Trosterudvillaen er virkelig blitt en kulturell og sosial møteplass for byen og for bydelen.

Arrangementer til frivillige grupper og foreninger i nærmiljøet i Trosterudvillaen med støtte fra Bydel Alna til subsidiering av utleie

Foreningen Trosterudvillaen mottok kr. 25.000,00 i 2018 til subsidiering av utleie. Midlene ble brukt til subsidiering av leie for følgende grupper:

Tyrkisk venneforening

Dette er 8-10 damer på ca. 40 – 50 – 60 år. De har bodd på Trosterud/Haugerudområdet i ca 37 år. De møtes til sosialt samvær annen hver tirsdag.

Quindeklubben

Dette er 14 damer som møtes første onsdag i måneden. Disse kvinnene har sitt utspring i Husmorlaget på Trosterud og de har holdt sammen i 33 år.

European Naat Forum

European Naat Forum har avholdt noen av sine styremøter i Trosterudvillaen i 2018

Haugerud og Trosterud Vel

Haugerud og Trosterud vel har leid Trosterudvillaen 1 gang til årsmøte i 2018.

Østensjø Rotary Klubb:

Østensjø Rotary Klubb har leid Trosterudvillaen 1 gang til sommermøte i 2018.

Bryn Rotary Klubb

Bryn Rotary Klubb har leid Trosterudvillaen i 2018 til høstmøte / peisaften og medlemsmøte.  

Dr. Dedichens grønne torg

Dr. Dedichens grønne torg har leid Trosterudvillaen en gang til årsmøte  i 2018

Haugerud IF

Haugerud IF har leid Trosterudvillaen en gang i 2018 til seminar. 

«Unge ledere»

Lutvanntoppen 2

Lutvanntoppen 2 har avholdt 1 beboermøte i Trosterudvillaen i 2018.

Stor-Oslo Helsesportslag

Stor-Oslo Helsesportslag har leid Trosterudvillaen 1 gang til årsmøte i 2018.

Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga

Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga har leid Trosterudvillaen 1 gang til møte i 2018.

Oslo Senior Høyre

Oslo Senior Høyre har leid Trosterudvillaen 1 gang til møte i 2018.

Alna SV

Alna SV har leid Trosterudvillaen 1 gang til sommermøte i 2018.

Samarbeidsrådet Haugerud / Trosterud

Samarbeidsrådet Haugerud / Trosterud  har avholdt 2 møter i Trosterudvillaen i 2018

Prestene i Groruddalen v/ Carsten Schuerhof

Prestene i Groruddalen hadde sommermøte i Trosterudvillaen.

Groruddalen miljøforum

Groruddalen miljøforum har leid Trosterudvillaen 1 gang til møte i 2018.

Bydel Alna v/ Hanne Marie Sandstensgård

Bydel Alna v/ Hanne Marie Sandstensgård har leid Trosterudvillaen 1 gang til møte i 2018.

 

 Samarbeide med andre organisasjoner

Også i 2018 har foreningen Trosterudvillaen samarbeidet med Bryn Rotary Klubb om flere kulturkvelder i villaen og Familiearrangementet 2. september i villaen og hagen rundt i forbindelse med Haugerud/Trosterud-dagene. Vi har også i flere år samarbeidet med Haugerud og Trosterud Vel om dette arrangementet. Foreningen Trosterudvillaen har deltatt aktivt i arbeidet knyttet til «Områdeløft Trosterud/Haugerud» og i Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud som består av de fleste Borettslag og foreninger i området. Foreningen Trosterudvillaen har deltatt aktivt i den lokale arbeidgruppen, som vant fram med sin løsning, i forbindelse med Oslo kommunes utbyggingsplaner for Haugerud og Trosterud (Planprogrammet, i regi av PBE, EBY og BAL). Nå ser vi fram til å bidra i Bydel Alnas «Områdeløft», hvor Asplan Viak skal utarbeide planer (planprogram) for den kommende «Trosterud-parken» inkludert «Dedichen-parken». Dette forventes påbegynt tidlig vinteren 2019.Vi har nå også startet samarbeide med Østre Aker og Haugerud menighet. Vi har blant annet støttet menighetens arbeid økonomisk med «Jul for alle». Til sist må nevnes samarbeide med Kunstnerkollektivet på låven på Trosterud. Styret anser dette mangfoldige samarbeidet som svært viktig for foreningens virksomhet.

  

Utleie av selskapslokalene i 1. etasje

Etterhvert som selskapslokalene i Trosterudvillaen blir mer og mer kjent, er det stor

etterspørsel om leie. Det er leid ut til 7 navnedager/barnedåper, 8 konfirmasjoner, 3 bryllup,

4 minnestunder, 22 jubileer; 30/40/50/60/70/75/80-års-lag. Det har vært arrangert 60 kurs/møter. I tillegg har det vært arrangert 26 familiesammenkomster / middager / sommeravslutninger / juleavslutninger og andre selskap. Ellers har det vært 11 kulturkvelder/konserter/utstillinger.  


Økonomisk støtte fra bydelen, nærmiljø og andre

Bydel Alna har i 2018 bevilget kr. 75.000,00 til Foreningen Trosterudvillaen. Øvre Haukåsen Velforening har bevilget kr. 4.000,00,  Fagerholt Borettslag har bevilget kr. 5.000,00, Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga har bevilget kr. 5.000,00, St. Hansfjellet Borettslag har bevilget kr. 2.000,00, Haugerud Borettslag har bevilget kr. 2.000,00. Solfjellet Borettslag har bevilget kr. 5.000,00. Støtten fra bydelen er øremerket honorar til kunstnere på kulturkveldene og subsidiering av leie for foreninger. Støtten fra de andre er satt i fond.

I 2015 brukte vi av dette fondet til å lyssette villaen.  I 2017 ble innskudd fra dette fondet brukt til innkjøp av konsertpiano og moppevaskemaskin. I 2018 er ingen midler fra fondet brukt. Vi planlegger store investeringer i 2019.


Grasrotandelordningen 

Foreningen Trosterudvillaen er registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregistrene. På den måten kan foreningen nyttiggjøre seg av Grasrotandelen. Det betyr at alle som tipper, spiller Lotto eller andre av Norsk Tippings spill, kan støtte oss ved å donere fem prosent av innsatsen direkte til Foreningen Trosterudvillaen. Det går ikke ut over deres eventuelle gevinst. Det eneste som kreves er at en har spillkort og registrerer hos kommisjonæren at Foreningen Trosterudvillaen skal være den foreningen en ønsker å støtte. Vårt organisasjonsnummer er 989 990 969.

Ved å gå inn på www.brreg.no på internett vil en finne alle opplysninger om Foreningen Trosterudvillaen og vår registrering i Frivillighetsregisteret. I 2018 har vi fått utbetalt 9.675,00 i grasrotandel.

 

Økonomi 

2018 har vært Foreningen Trosterudvillaens tolvte fulle driftsår, og vi har følgelig godt  grunnlag for å vurdere hvilke driftsinntekter og driftskostnader det er rimelig å regne med i fremtiden. På inntektssiden må vi si oss fornøyd med 2018.
Vi har stabilt medlemstall. Det har vært god utnyttelse av utleien i 1.etasje. Også på hverdager leies nå villaen ut. Oslo kommune, Kulturetaten overtok 2. etasje i 2017. Vi har derfor nå ikke tilgang til leieinntekter for denne etasjen. Inntekten fra medlemskontingenten er fortsatt en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg økonomi.

Det er også viktig med støtten vi får fra Bydel Alna. I 2018 har den vært på kr. 75.000,00. Denne er øremerket honorar til kulturarrangementer og subsidiering av leie til foreninger mm.

Vi må også nevne støtte fra mange av borettslagene i området og Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga. Denne støtten settes i fond og gjør at vi kan gjøre større investeringer. I 2015 ble denne støtten brukt til lyssetting av Trosterudvillaen. I 2017 ble konsertpiano og moppevaskemaskin kjøpt inn. I 2018 er ingen midler fra fondet brukt da vi planlegger store  investeringer i 2019.  På kostnadssiden er de store utgiftene husleie til Oslo kommune, strøm og fyringsutgifter, alarmkostnader, oppussing/maling inne og diverse innkjøp av inventar. Resultatet 31.12.2018 viser et driftsoverskudd på kr.19.276,00. Egenkapitalen pr. 31.12.2018 viser en saldo på kr. 185.805,00. Med tanke på ønskelige og nødvendige fremtidige utbedringer av villaen, er det behov for overskudd i fremtiden. Alternativt må man søke om tilskudd/gaver fra organisasjoner eller andre kilder for å kunne oppfylle disse ønskene.

Takket være tidlige innbetalinger av kontingent og leiebeløp, har likviditeten gjennom hele året vært god.

 

Oslo 26. februar 2019

På vegne av Foreningen Trosterudvillaen:

 

                        Oddveig Bakke             Owe Sørum        Christine Wium      Torill Skjeggedal                         
          Leder                          Nestleder            Styremedlem          Styremedlem             

 

Berit Berglund               Eva Osnes            Oddvar Mella        Roar Lüthcke,
Styremedlem                 Varamedlem        Varamedlem          Varamedlem