Innkalling

Årsmøte 2019 Foreningen Trosterudvillaen

Det innkalles med dette til årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen

torsdag  25. april 2019 kl. 1900

i Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28 (24)


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 protokollunderskrivere
 6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2018
 7. Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2018
 8. Leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten.
 9. Forslag til budsjett for 2019
 10. Fastsettelse av årskontingent for 2019.
 11. Innsendte saker fra medlemmene
 12. Valg:

Valg av nestleder
Valg av 2 styremedlemmer
Valg av 3 varamedlemmer til styret
Valg av revisor
Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

 

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær!

  Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

for Foreningen Trosterudvillaen
Oddveig Bakke
leder

 

Fullmakt

Som medlem av Foreningen Trosterudvillaen gir jeg herved 

______________________________fullmakt til å representere meg på 

årsmøtet i Trosterudvillaen torsdag 25. april 2019 kl. 1900 for å stemme på mine vegne.

 

_______________________     ___________   _________________________

                 Sted                                         Dato                            Fullmaktgivers underskrift

 Fullmaktgivers navn ( vennligst bruk blokk-bokstaver)


__________________________________________________________