Innkalling

Årsmøte 2016 i Foreningen Trosterudvillaen

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen  torsdag 28. april 2016 kl. 1900
i Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28 (24)

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av dirigent

 3. Valg av referent

 4. Valg av tellekorps

 5. Valg av 2 protokollunderskrivere

 6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2015

 7. Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2015

 8. Leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten.

 9. Forslag til budsjett for 2016

 10. Fastsettelse av årskontingent for 2017.

 11. Innsendte saker fra medlemmene

 12. Endring av vedtekter

 13. Valg:

  1. Valg av leder

  2. Valg av 1 styremedlem

  3. Valg av 3 varamedlemmer til styret

  4. Valg av revisor

  5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

    

   Etter årsmøtet blir det sosialt samvær!

    

   Velkommen til årsmøte!

    

   Med vennlig hilsen

   for Foreningen Trosterudvillaen

    

   Oddveig Bakke                         Christine Wium

   leder                                          sekretær

    

Fullmakt

  

Som medlem av ”Foreningen Trosterudvillaen” gir jeg herved

 ______________________________ 
fullmakt til å representere meg på årsmøtet i Trosterudvillaen
torsdag 28. april 2016 kl. 1900 for å stemme på mine vegne.

 

_______________________     ___________   _________________________

Sted                                                            Dato                        Fullmaktsgivers underskrift

 

 

 

Fullmaktsgivers navn ( vennligst bruk blokk-bokstaver)

 

__________________________________________________________