Innkalling

Årsmøte 2020 i

Foreningen Trosterudvillaen

torsdag 17. desember 2020 kl. 1900, måtte dessverre utsettes! 

 Vi planlegger et utsatt årsmøte torsdag 22. april 2021 (kan bli endret).

Planlagt dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 protokollunderskrivere
 6. Endring av vedtekter
 7. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2019
 8. Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2019
 9. Leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten, og kulturetatens utfasing av oljefyren i Trosterudvillaen.
 10. Forslag til budsjett for 2020
 11. Fastsettelse av årskontingent for 2021
 12. Innsendte saker fra medlemmene
 13. Valg:
  1. Valg av leder
  2. Valg av 1 styremedlem
  3. Valg av 3 varamedlemmer til styret
  4. Valg av revisor
  5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

for Foreningen Trosterudvillaen

 

 

Oddveig Bakke

leder

 

Fullmakt

 

 

Som medlem av Foreningen Trosterudvillaen gir jeg herved

 

 

______________________________fullmakt til å representere meg på

 

 

årsmøtet i Trosterudvillaen (Ikke fastsatt)kl. 1900 for å stemme på mine vegne.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________     ___________   _________________________

Sted                                         Dato                  Fullmaktgivers underskrift

 

 

 

Fullmaktgivers navn (vennligst bruk blokk-bokstaver)

 

 

__________________________________________________________