Innkalling


Årsmøte 2018 i Foreningen Trosterudvillaen

Det innkalles med dette til årsmøte i Foreningen Trosterudvillaen                       

torsdag  26. april 2018 kl. 1900 i Trosterudvillaen, Dr. Dedichensvei 28 (24)

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 protokollunderskrivere
 6. Godkjennelse av styrets årsberetning for 2017
 7. Godkjennelse av foreningens regnskap og revisjonsberetning for 2017
 8. Leieavtale med Oslo kommune, kulturetaten.
 9. Forslag til budsjett for 2018
 10. Fastsettelse av årskontingent for 2019.
 11. Innsendte saker fra medlemmene
 12. Endring av vedtekter
 13. Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen
 14. Valg:
  1. Valg av leder
  2. Valg av 1 styremedlem
  3. Valg av 3 varamedlemmer til styret
  4. Valg av revisor
  5. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær!

                       Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
for Foreningen Trosterudvillaen

Oddveig Bakke
leder


Fullmakt (skriv ut, fyll inn og ta med)

Som medlem av ”Foreningen Trosterudvillaen” gir jeg herved

 

 

______________________________ fullmakt til å representere meg på

  

årsmøtet i Trosterudvillaen torsdag 26. april 2018  kl. 1900 for å stemme på mine vegne.

 

 _______________________     _____________________________________

Sted                                         Dato                  Fullmaktgivers underskrift


Fullmaktgivers navn ( vennligst bruk blokk-bokstaver)

 

__________________________________________________________